Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/02/2024 tại Quảng Ngãi

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 18/02/2024 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 18/02/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Sơn Tịnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực trạm biến áp Trà Bùi 3 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thực hiện công tác thay 1,190km dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực trạm biến áp Trà Bùi 4 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thực hiện công tác thay 1,190km dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực trạm biến áp Trà Bùi 5 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thực hiện công tác thay 1,190km dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực trạm biến áp Trà Bùi 6 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thực hiện công tác thay 1,190km dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 10 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thực hiện công tác thay 1,190km dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 1 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 3 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 5 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 6 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 7 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 8 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 9 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Nông trường 25/3-1 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực TBA NT25-3.2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Nông trường 25/3-3 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Trà Tân 1 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Trà Tân 2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Trà Tân 3 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Trà Tân 4 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Trà Tân 5 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Giang 5 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Tịnh Giang 8 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Hoàng Văn Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công ty TNHH Đầu Tư NTT Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công ty TNHH Đầu Tư DQT Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đình Tứ Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH DTT Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH NTS Solar Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH NVP Solar Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Bơm Tịnh Đông thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Bơm Tịnh Đông 2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Mỏ đá Chóp Chài thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-06h40

Mất điện khu vực TBA Mỏ đá Chóp Chài 2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Tháo lèo hạ dây dẫn đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông Trường 25/3-1 tại vị trí cột 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực Nhà máy dăm gỗ Trần Thị Tuyết Ngọc Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

06h00-17h00

Mất điện khu vực cơ sở thu mua chế biến nông sản Trà Tân thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Thay 1,190km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và các phụ kiện đi kèm đoạn từ vị trí cột 01 đến cột 13 NR Nông Trường 25/3-1 – XT 472/SHA – ĐD 22kV NR Trà Tân: Thay 0,600km đường dây 3AC-70 bằng dây bọc AC/XLPE-70 và phụ kiện đi kèm, thay bulon xà đoạn từ vị trí cột 02 đến cột 12.

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 1 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

 

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

 

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 3 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

 

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 5 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 6 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 8 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Tịnh Đông 9 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Nông trường 25/3-3 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Tịnh Giang 5 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực TBA Tịnh Giang 8 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Hoàng Văn Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH Đầu Tư NTT Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH Đầu Tư DQT Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đình Tứ Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH DTT Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH NTS Solar Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực Mặt trời mái nhà Công Ty TNHH NVP Solar Việt Nam thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực  Bơm Tịnh Đông thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực  Bơm Tịnh Đông 2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực  Mỏ đá Chóp Chài thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA

18/02/2024

16h00-17h00

Mất điện khu vực  Mỏ đá Chóp Chài 2 thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh Hãm, căng dây dẫn và đấu lèo đường dây 22kV rẽ vào LBS NR Nông trường 25/3-1 tại vị trí 73 – PĐ Sơn Nham – XT 472/SHA
Xem thêm  Lấy chồng Tây cao 2m, Nữ diễn viên quay cảnh bị “ấy ấy” 4 tiếng vẫn thấy “sương sương”

Trên đây là thông tin lịch cúp điện Quảng Ngãi tại một số khu vực, một số nơi khác không có lịch cắt điện. Chúng tôi LDG sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cúp điện để độc giả nắm bắt kịp thời và sắp xếp lịch sinh hoạt, sản xuất phù hợp.

Nhớ để nguồn: Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/02/2024 tại Quảng Ngãi tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận