Lịch cúp điện hôm nay tại Khánh Hòa ngày 18/02/2024

Lịch cúp điện hôm nay tại Khánh Hòa ngày 18/02/2024

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực trên địa bàn Khánh Hòa ngày 18/02/2024 từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực trên địa bàn Khánh Hòa ngày 18/02/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện thị trấn Ninh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp thôn Phùng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Lộc 5, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Lộc 7, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Lộc 6, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện thôn Phước Mỹ, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp E018_4298B_Ninh Hưng, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Hà 2, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện trạm biến áp Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Lộc 8, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện thôn Văn Khe, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Quang 3, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện trạm biến áp Ninh Quang (phòng chống quá tải) thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện trạm biến áp Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm biến áp DC53D121_4801B_Thuận Mỹ tại thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện trạm 4308B thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện trạm 4327B thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện trạm biến áp Ninh Bình (4243B) thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện trạm biến áp DC534804B Thạch Thành, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện tại cây xăng Toàn Thắng, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực Nhà máy gạch Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện tại ga công cộng (Đường sắt) thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng ADC thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Thiên Hà, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm thu phí thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực trạm DD53E017_Công ty cổ phần khoáng sản Việt Nam tại thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

06:30 sáng – 10:30 sáng

Mất điện khu vực Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Thay thế 07 bộ dầm đỡ, 18 bu lông KC 3, xử lý tiếp điểm và 59 nắp gốm từ VT 471NIHO_20 đến VT 471NIHO_120
Xem thêm  Xem Phim Cái Bóng Hận Thù 2 (Full Trọn Bộ 20/20 TẬP, HD Vietsub)

Trên đây là thông tin lịch cắt điện của Khánh Hòa một số khu vực, một số nơi không có lịch cắt điện. Ldg.com.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mất điện để bạn đọc nắm bắt kịp thời và sắp xếp hoạt động, lịch trình sản xuất phù hợp.

Nhớ để nguồn: Lịch cúp điện hôm nay tại Khánh Hòa ngày 18/02/2024 tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận