THÔNG BÁO V/v thay đổi địa chỉ thư điện tử trong liên hệ, trao đổi.

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa chỉ email trong liên lạc, trao đổi.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG chính thức thông báo thay đổi địa chỉ thư điện tử (email) trong việc liên hệ, trao đổi với đối tác, khách hàng cụ thể như sau:

1. Từ ngày 20/10/2021, LDG Investment chính thức liên lạc qua email với đuôi ‘tên email’@ldginvestment.vn;

2. Các email liên quan đến hoạt động liên lạc với đối tác, khách hàng cũng thay đổi như sau:

3. Các cơ quan, cá nhân sử dụng email để trao đổi với cơ quan, tổ chức, đối tác, khách hàng, cá nhân khác phải chủ động thông báo thay đổi địa chỉ email.

4. Thời gian chuyển đổi đổi địa chỉ email là trong vòng 30 ngày từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021. Trong thời gian này, tất cả các liên hệ vẫn hỗ trợ sử dụng song song trên cả hai địa chỉ email.

5. Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung thông báo nêu trên.

6. Thông báo áp dụng kể từ ngày ký.

Nhớ để nguồn: THÔNG BÁO V/v thay đổi địa chỉ thư điện tử trong liên hệ, trao đổi. tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Xem thêm  14 thiết bị gia dụng cao cấp cần có cho gia đình hiện đại

Viết một bình luận